Từ khóa: 19 khiến kế hoạch sản xuất chip 3nm của Samsung bị chậm trễ