Từ khóa: an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn