Từ khóa: an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.