Từ khóa: Apple chuẩn bị mua lại NextVR với giá 100 triệu USD