Từ khóa: Apple sẽ còn hỗ trợ cho máy MacBook chạy Intel trong một thời gian dài