Từ khóa: Apple từ chối phê duyệt cho các ứng dụng liên quan đến Covid 2019 của lập trình viên tự do