Từ khóa: Bkav sẽ sản xuất máy thở để điều trị bệnh nhân Covid