Từ khóa: Các cửa hàng smartphone và đồ điện tử không phải đóng cửa vì Covid