Từ khóa: Cách gỡ bỏ ứng dụng trên MacBook nhờ LaunchPad và Terminal