Từ khóa: cách xem cấu hình máy tính mà không phải tải phần mềm ngoài