Từ khóa: Cách xem tình trạng CPU còn tốt không bằng công cụ chẩn đoán của Intel