Từ khóa: cách xóa thư mục $Windows.~WS trên máy tính Windows 10