Từ khóa: cấp tỉnh tổ chức triển khai rà soát và xây dựng danh mục dữ liệu mở của cơ quan mình.