Từ khóa: CEO Quảng lại vừa thông báo dời lịch ra mắt Bphone mới rồi