Từ khóa: Điện thoại iPhone sạc lâu đầy hoặc không vào pin