Từ khóa: Facebook bắt đầu triển khai giao diện Desktop mới với Dark Mode đến toàn bộ người dùng