Từ khóa: Initialchatfriendslist sẽ giúp bạn làm việc này