Từ khóa: khiến tăng băng thông nhưng Internet vẫn yếu