Từ khóa: lập chỉ mục vị trí mạng trong ứng dụng Photos