Từ khóa: Microsoft đóng cửa toàn bộ cửa hàng bán lẻ trên thế giới