Từ khóa: Mobile hoàn tất thương vụ sáp nhập Sprint