Từ khóa: Samsung đóng toàn bộ cửa hàng tại Mỹ vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới