Từ khóa: Samsung quyết tâm chiến đấu chống lại Covid