Từ khóa: sẵn sàng kiện nếu có ai truyền thông sai sự thật