Từ khóa: Sử dụng Group Policy Editor để tắt snipping tool