Từ khóa: sử dụng VLC Media Player làm ứng dụng mặc định