Từ khóa: sự thành công của Windows 7 một phần là nhờ loại Hamburger đặc biệt này