Từ khóa: tất cả smartphone phải có cùng cổng sạc ở châu Âu