Từ khóa: tính năng lập chỉ mục tìm kiếm cho hệ thống