Từ khóa: Trong tương lai tất cả các dịch vụ của Apple sẽ được gom thành một