Từ khóa: Sự hợp tác với MediaTek chưa phải là phương án dài lâu cho Huawei